Skocz do zawartości
 • Regulamin sprzedaży

  §1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.waldek.net.pl dokonuje przedsiębiorca działający pod nazwą: Usługi Informatyczne Adrian Bujak wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8691985616.
  2. Regulamin określa zasady realizowania sprzedaży licencji na program komputerowy będący w ofercie Usługi Informatyczne Adrian Bujak za pośrednictwem strony internetowej www.waldek.net.pl.
  3. Złożenie Zamówienia oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

  §2 PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI
  1. Usługi Informatyczne Adrian Bujak oferuje możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.waldek.net.pl, których przedmiotem jest sprzedaż licencji na oprogramowanie komputerowe.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Usługi Informatyczne Adrian Bujak a Klientem. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wysłanie (w formie elektronicznej) Klientowi potwierdzenia zapłaty za zrealizowane Zamówienie. Wszelkie informacje o programach komputerowych umieszczone są na stronie www.waldek.net.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny.
  3. Informacje znajdujące się na stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  4. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie klucz licencyjny, na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.
  5. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
  6. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient Końcowy) programu komputerowego.

  §3 KONTAKT
  1. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  2. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

  §4 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Klient może skorzystać z następujących form płatności:
   – za pośrednictwem przelewy24.pl

  §5 SKŁADANIE ZAMÓWIEN I ZAWIERANIE UMÓW
  1. Warunkiem przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji jest wypełnienie elektronicznego formularza. Zamówienia udostępnionego przez Usługi Informatyczne Adrian Bujak na stronie: www.waldek.net.pl lub wysłanie maila na adres [email protected] oraz podanie przez Klienta swojego adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
  2. Zamówienia realizowane są w dni powszednie, codziennie w godzinach 8:30-16:00. Zamówienia Klientów złożone w dni robocze po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym Usługi Informatyczne Adrian Bujak.
  3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji w formie wysyłanego e-maila (na adres wskazany w formularzu zamówienia), zawierającego nazwę zamówienia i cenę zamówionej licencji na program komputerowy.
  4. Jeżeli podane Sprzedawcy przez Klienta dane będą niepełne lub budzące wątpliwości co do ich poprawności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
  5. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone przez kupującego nie będzie realizowane.
  6. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania w każdej chwili określonej oferty Usługi Informatyczne Adrian Bujak.
  9. Ceny znajdujących się w ofercie na stronie www.waldek.net.pl wyrażane są w złotych polskich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny przedmiotu Zamówienia Klienta.

  §6 DOSTAWA
  1. Przesłanie licencji w formie elektronicznej – link do pobrania programu z serwera oraz klucz licencji zostają przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, czas realizacji – 1 dzień roboczy (od momentu zarejestrowania wpłaty).
  2. Oprogramowanie zostaje aktywowane za pomocą klucza licencji.

  §7 REKLAMACJE I ZWROTY
  1. Klucze licencyjne nie podlegają zwrotowi.
  2. Zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 3014 roku, poz. 827) o prawach konsumenta Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że klucz licencji na oprogramowanie nie został wysłany. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty płatności. Do odstąpienia od umowy sprzedaży internetowej niezbędne jest – przed upływem terminu 14 dni od daty wydania towaru – skontaktowanie się z ze mną pod adresem [email protected]
  3. Reklamacje Klienci mogą składać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

  §8 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługi Informatyczne Adrian Bujak wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8691985616 jest administratorem danych osobowych Klienta niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce prywatności sprzedaży.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Klienta określa Polityka prywatności sprzedaży.

  §9 PRAWA AUTORSKIE
  1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) – do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał klucz licencyjny.

  §10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji do Klienta spowodowanymi zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, a uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie Usługi Informatyczne Adrian Bujak, mającymi charakter siły wyższej, w szczególności w wyniku: braku transmisji, nieprawidłowej transmisji, opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usług, wybuchu wojny, huraganu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej oraz innych zdarzeń.

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności