Skocz do zawartości
 • Polityka prywatności sprzedaży

  DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych działający pod nazwą: Usługi Informatyczne Adrian Bujak wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8691985616 zwany dalej “ADO” zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych. Dane kontaktowe: [email protected]

  2. W czasie korzystania z witryny internetowej ADO Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach witryny internetowej przez ADO.

  3. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych ADO są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  4. ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Użytkownika, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe:
  – Operatorowi systemu płatności on-line firmie Przelewy24 – spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

  5. ADO informuje, że osobom, której dane dotyczą przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  b. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
  c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
  – dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
  – Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  – Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy:
  – Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
  – ADO nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  – Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes ADO jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.
  e. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.
  f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes ADO.
  g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – o ile Użytkownika uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

  6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie usług.  

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę. Regulamin. Polityka prywatności